Изјава о ауторству

Молимо Вас да припремите документ са следећим садржајем који ћете послати уз свој рад на рецензију:

Аутор/аутори рукописа “__________________________________________________________________________” прослеђују исти редакцији часописа СингиЛогос у циљу објављивања рукописа као научног/стручног чланка. Аутори рукописа потврђују:

 • да је рукопис резултат сопственог научно-истраживачког рада аутора;
 • да рукопис није резултат плагирања ни у ком облику;
 • да рад није претходно изложен или публикован, нити предложен за објављивање другој издавачкој установи;
 • да аутори нису повредили ауторска права, нити злоупотребили интелектуалну својину других;
 • да су сви аутори сагласни са слањем рукописа у часопис СингиЛогос и да су сагласни са послатом верзијом текста;
 • да је рукопис написан у складу са важећим етичким нормама и стандардима;
 • да не постоји никакав сукоб интереса ни по ком питању у вези са рукописом;
 • Да, уколико је рукопис настао као део истраживања на пројекту, у захвалници мора бити јасно наведен назив пројекта, финансијер пројекта и број пројекта;
 • да уколико је исти узорак већ коришћен за потребе писања другог научног/стручног рада, уџбеника, студије или монографског издања, то мора бити јасно наведено у фусноти на првој страни;
 • да дозволу за коришћење софтвера који је коришћен у обради података за потребе писања рукописа има најмање један аутор;
 • да након позитивних рецензија и одлуке редакције о прихватању рукописа за објављивање у часопису СингиЛогос аутори овлашћују редакцију часописа да:
  • изврши техничку обраду и припреме рукописа за објављивање;
  • постави објављени рад на интернет страницу часописа СингиЛогос без икакве надокнаде;
Р. бр.Име и презимеЗвањеИнституцијаПотпис

Аутор за коресподенцију:
Име и презиме: _______________________________________
Потпис: ________________________________________________

Место и датум: ________________________________________