Упутства за ауторе

Припрема рукописа за штампу

1. Достављање радова

Рукопис се предаје припремљен на рачунару као Word документ, страница А4 формата, и шаље се на електронску адресу часописа (logos@singidunum.ac.rs).

2. Језик рада

Рад се пише на српском, енглеском, грчком или неком другом језику светске комуникације. Када је у питању основни текст, предлаже се фонт Times New Roman величине 12 pt, са увлачењем новог пасуса 1,5 cm, размаком међу редовима 1 и фуснотама величине 10 pt испод самог текста.

3. Дужина рада

Радови треба да буду обима једног ауторског табака, односно до 16 страна (око 36.000 знакова с празним местима). У обим радова нису урачунати апстракт и списак коришћене литературе на крају рада. Уредници задржавају право да доносе одлуку о објављивању радове мањег или већег дужег обима, у зависности од тематике рада и/или ако предмет истраживања то захтева.  

4. Елементи рада

Поред основног текста, рукопис обавезно треба да садржи и следеће елементе, редоследом како је побројано:

  • пуно име и презиме аутора, назив и седиште установе (град и држава) у којој је аутор запослен, e-mail адреса. Име и презиме аутора штампају се изнад наслова уз десну страну. Назив и седиште установе (афилијација аутора) наводе се испод имена и презимена аутора,
  • наслов рада (не више од 10 речи, који јасно указује на обрађено питање),
  • апстракт (сажетак) обима до 150-250 речи. Апстракт треба да се налази испод наслова рада. Пише се на језику основног текста,
  • кључне речи, којих не може бити више од десет. Наводе се испод апстракта, на истом језику на којем је и апстракт,
  • основни текст,
  • резиме (просечне дужине 10% основног текста). Језик резимеа је енглески језик – уколико је основни текст написан на српском језику или другом страном језику, односно неки други језик, ако је рад написан на енглеском језику,
  • цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Литература и наводи се по азбучном реду презимена аутора.

5. Библиографија/Извори

Напомене/фусноте се куцају на свакој страни у доњем делу стране. У фуснотама се користи скраћени облик цитирања: Λόης 2017, 678 или Simić 1990, 85. Потпуне библиографске јединице налазе се у списку литературе, у складу са моделом:

  • Монографије/књиге:

Ацовић Драгомир М. (2008): Хералдика и Срби. Београд: Завод за уџбенике.

Λόης Γεώργιος Νεκτάριος (2017): Ιστορία της Σερβίας. Πολιτική και Εκκλησιαστική, Εκδόσεις Έννοια, Αθήνα

  • Поглавље у књизи:

Самарџић Никола (1997): Карло V и Турци. у: Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век). Београд: Историјски институт, 205–218.

  • Рад у зборнику/часопису

Тадић Јорјо (1963): Тестаменти Божидара Вуковића, српског штампара XVI века. Зборник Филозофског факултета VII–1. Београд: Филозофски факултет, 337–360

! Уколико је исте године један аутор објавио више радова, онда се уз годину додају слова: a, b, c, d, а његови радови су уређени хронолошки.