Δήλωση του συντάκτη

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σε αυτό το έγγραφο και να το στείλετε με την υποβολή σας:

Ο/Η συγγραφέας/εις του συγκεκριμένου κειμένου, κατέθεσε το “___________________________________________” προς υποβολή, προς έγκριση, κείμενο στην Συντακτική Επιτροπή του SingiLogos για την δημοσίευσή του ως επιστημονικό/ερευνητικό άρθρο. Ο/Η συγγραφέας/εις δηλώνει/ουν ανεπιφυλάκτως ότι:

 • Το κείμενο είναι αποτέλεσμα προσωπικής και μόνον – πρωτότυπης, επιστημονικής και ερευνητικής- μελέτης.
 • Το κείμενο δεν συνιστά προϊόν οποιασδήποτε μορφής λογοκλοπής.
 • Το κείμενο δεν έχει προηγουμένως εκτεθεί, δημοσιευτεί ή υποβληθεί προς δημοσίευση σε διαφορετικό εκδοτικό οίκο/περιοδικό.
 • Ο/Η συγγραφέας/εις δεν έχουν/είχαν παραβιάσει τα δικαιώματα πατρότητας ενός έργου ή δεν καταχράστηκαν την πνευματική ιδιοκτησία άλλης/ άλλων παραγόντων/ πλευρών.
 • Αυτός/η ή όλοι οι συγγραφείς είναι σύμφωνοι με την έκδοση/περιεχόμενο του κειμένου και της υποβολής του προς δημοσίευσιν.
 • Το κείμενο ακολουθεί απαρεγκλίτως τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας και προτύπων.
 • Το κείμενο δεν εντάσσεται με οποινδήποτε τρόπο σε ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων.
 • Σε περίπτωση που το κείμενο είναι αποτέλεσμα πρακτικών σε κάποιο έργο, οι «επί του έργου» σχετικές πληροφορίες (π.χ. διαπιστώσεις) αναφέρονται ρητώς (π.χ. τίτλος, νούμερο ID, χρηματοδότηση κλπ.).
 • Σε περίπτωση που κάποιο δείγμα σε γράφημα εντός του κειμένου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό άρθρο, διδακτικό βιβλίο, έρευνα ή μονογραφία, πρέπει να γίνει δήλωση της πηγής αυτής εντός των υποσημειώσεων.
 • Ο/Η συγγραφέας (σε περίπτωση περισσοτέρων, τουλάχιστον ενός εξ αυτών) έχει την άδεια/αδειοδότηση για την χρήση του software (υπολογιστικού προγράμματος/ εξοπλισμού) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση δεδομένων που παρουσιάζονται στο χειρόγραφο.
 • Αφού λάβει θετικά σχόλια – έγκριση από την διαδικασία της ομότιμης επισκόπησης και από την συντακτική ομάδα στην αποδοχή για την προσθήκη του κειμένου στο SingiLogos, ο/η συγγραφέας/εις επιτρέπουν στην Συντακτική Ομάδα να:
  • Να (τεχνικώς) διαμορφώσει και προετοιμάσει το κείμενο για δημοσίευση.
  • Να ανεβάσει το δημοσιευμένο κείμενο στον SingiLogos ιστότοπο.
ΝοΌνομαΤίτλοςΕιδικότηταΥπογραφή

Ο/Η συγγραφέας/εις:
Όνομα: ______________________________________
Υπογραφή: __________________________________

Ημερομηνία: ________________________________