Οδηγίες προς συγγραφείς

1. Υποβολή Κειμένου

Το κείμενο πρέπει να αποστέλλεται σε μορφή εγγράφου Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού logos@singidunum.ac.rs.

2. Γλώσσα

Τα επιστημονικά άρθρα δημοσιεύονται σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Σερβικά, Ελληνικά ή κάποια άλλη διεθνή γλώσσα.

Απαιτούμενη γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12 – δεξιά εσοχή 1,5 cm της πρώτης σειράς κάθε παραγράφου – απόσταση γραμμής 1,5 και υποσημειώσεις σε μέγεθος 10 στο κάτω άκρο εκάστης σελίδας με διάστιχο 1.

3. Έκταση Εργασίας

Η πλήρης υποβληθείσα εργασία (επιστημονικό ερευνητικό άρθρο) θα πρέπει να είναι έως 16 σελίδες (36.000 χαρακτήρες), εξαιρουμένης τής Περίληψης και του Πίνακα Βιβλιογραφίας. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δεν φέρει ουδεμία δέσμευση για την αποδοχή εργασιών με κατώτατο ή ανώτατο εύρος σελίδων αν αυτό απαιτεί η έρευνα. 

4. Δομή

Εκτός από το κυρίως κείμενο, η εργασία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, η σειρά των οποίων πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως:

  • Το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα, ιδιότητα (πόλη και χώρα), ηλεκτρονική διεύθυνση. Το όνομα και το επώνυμο πρέπει να αναφέρονται πάνω από τον τίτλο της εργασίας, στην δεξιά πλευρά. Η ιδιότητα, καθώς και η πόλη – χώρα αναγράφεται κάτω από το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα.
  • Τίτλος της εργασίας (έως 10 λέξεις, στον οποίο να προσδιορίζεται ρητώς η ερευνητική περιοχή και, προτιμητέον, η οπτική/θέαση του συγγραφέως, άρα και η επιστημονική συμβολή του).
  • Περίληψη, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150-250 λέξεις. Δίδεται κάτω από τον τίτλο του κειμένου, στην γλώσσα του ίδιου του κειμένου.
  • Λέξεις Κλειδιά. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 10 λέξεις. Αναγράφονται στο κάτω άκρο της περίληψης, στην ίδια γλώσσα με το κυρίως κείμενο.
  • Κυρίως κείμενο.
  • Συμπεράσματα (έως 10% του κύριως κειμένου). Η γλώσσα των Συμπερασμάτων είναι η αγγλική – εάν το κυρίως κείμενο είναι στα Σερβικά ή σε κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Εάν, όμως, το κυρίως κείμενο είναι γραμμένο στα Αγγλικά, τα Συμπεράσματα θα πρέπει να είναι σε κάποια άλλη γλώσσα.
  • Η αναφερόμενη Βιβλιογραφία θα δοθεί στην αντίστοιχη προς τούτο ενότητα με αλφαβητική σειρά των επωνύμων των συγγραφέων.

5. Βιβλιογραφία/Πηγές

Οι υποσημειώσεις αναγράφονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας –  χρησιμοποιείται σύντομη μορφή αναγραφής: (π.χ.) Λόης 2017, 678 ή Simić 1990, 85.

Ο πλήρης τίτλος των βιβλίων δίδεται στην Βιβλιογραφία με την συγκεκριμένη μορφή:

  • Μονογραφίες/Βιβλία:

Ацовић Драгомир М. (2008): Хералдика и Срби. Београд: Завод за уџбенике.

Λόης Γεώργιος Νεκτάριος (2017): Ιστορία της Σερβίας. Πολιτική και Εκκλησιαστική, Εκδόσεις Έννοια, Αθήνα.

  • Κεφάλαια Βιβλίων:

Самарџић Никола (1997): Карло V и Турци. у: Ислам, Балкан и велике силе (XIV–XX век). Београд: Историјски институт, 205–218.

  • Εργασίες σε Συλλογικούς Τόμους/Περιοδικά

Тадић Јорјо (1963): Тестаменти Божидара Вуковића, српског штампара XVI века. Зборник Филозофског факултета VII–1. Београд: Филозофски факултет, 337–360

Σημείωση: Εάν ένας συγγραφέας δημοσίευσε περισσότερες, αναφερόμενες στο κείμενο, μελέτες το ίδιο έτος, τότε θα πρέπει μετά την χρονολογία να προστεθούν οι ενδείξεις a, b, c, d και όλα τα έργα θα πρέπει να παρατίθενται χρονολογικά.